single service apt building

תשריטי בית משותף

רישום בתים משותפים מבוסס על תשריט – חברת שלסינגר מדידות מיומנת בהכנת תשריטי בית משותף וצברה ניסיון רב בתחום זה.

תשריט בית משותף כולל פרטים מזהים לגבי החלקה, את פרטי המבנה (מספר קומות, סך הכל דירות בבניין), המיקום המדויק של כל דירה בבניין, שטח כל דירה, פירוט לגבי חניות ומחסנים אם ישנם ובנוסף גם תרשים סביבה (בקנה מידה 1:1,250) ותרשים חלקה (בקנה מידה 1:250).

רישום בית משותף מתבצע בפנקס הבתים המשותפים בטאבו, ונועד להסדיר את הזכויות של כל הדיירים בו ולתת להן תוקף חוקי.
בהתאם חשוב מאוד לבצע את התשריט באופן מקצועי ומדויק לחלוטין, עפ"י הנחיות משרד המשפטים.

אנשי המקצוע של שלסינגר מדידות אמונים על עריכת תשריטי בית משותף עפ"י כל הכללים, בעזרת ציוד משוכלל במיוחד ותוך הקפדה על גישה שירותית כלפי כל דיירי הבניין.