single service plans

תוכניות לצורכי רישום ורישום בטאבו

בכל מקרה של חלוקת שטח למגרשי משנה או איחוד חלקות (פרצלציה) יש להצטייד בתוכניות לצורכי רישום ורישום בטאבו.
תוכניות אלה מבוססות על תב"ע (תוכנית בניין עיר) מאושרת, ומחויבות בקבלת אישור מהמרכז למיפוי ישראל ושל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

הוותק הרב של חברת שלסינגר מדידות והרמה המקצועית הגבוהה של עובדיה מבטיחים לכל לקוח שזקוק לתוכנית פרצלציה או לתוכניות לרישום בטאבו באופן כללי תהליך יעיל ומהיר, ללא עיכובים מיותרים.

התהליך כולל הבנה של צורכי הלקוח (בין אם אדם פרטי, בין אם קבלן בניין ובין אם משרד ממשלתי), הכנת תיק חישובים ע"י מודד מוסמך, עריכת התוכניות, הגשתן לאישור במרכז למיפוי ישראל וקבלת מפה כשרה לרישום, הגשת כל המסמכים הנדרשים ללשכת רישום המקרקעין הרלוונטית ולבסוף רישום בטאבו.